กกต. สนับสนุนเครือข่าย “We Watch” สังเกตการณ์การเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ 28 พ.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สนับสนุนเครือข่าย “We Watch” สังเกตการณ์การเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ 28 พ.ย.นี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับการประสานจากเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์ การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความประสงค์จะดำเนินการติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมีอาสาสมัครเยาวชนร่วมติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งโดยรอบหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่การเปิดหน่วยเลือกตั้งจนสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในการเสริมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดองค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) ได้ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ด้วย