ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินค่าตอบแทน “กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-แพทย์ประจำตำบล-สารวัตรกำนัน” ได้เพิ่มเท่าไร? อยากรู้ดูเลย!!!

สภาวะเศรษฐกิจ-ค่าครองชีพสูงขึ้น ครม. เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ” ทั้งแบบปรับฐาน และ แบบขั้นวิ่ง

ครม. เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ มีรายละเอียดดังนี้

1.การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบปรับฐาน
1.1 กำนัน อัตรากำลังคน 7,036 อัตรา เงินตอบแทน 12,000 บาทต่อเดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาทต่อเดือน)
1.2 ผู้ใหญ่บ้าน อัตรากำลังคน 67,673 อัตรา เงินตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาทต่อเดือน)
1.3 แพทย์ประจำตำบล อัตรากำลังคน 7,036 อัตรา เงินตอบแทน 6,000 บาทต่อเดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาทต่อเดือน)
1.4 สารวัตรกำนัน อัตรากำลังคน 14,072 อัตรา เงินตอบแทน 6,000 บาทต่อเดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาทต่อเดือน)
1.5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อัตรากำลังคน 149,418 อัตรา เงินตอบแทน 6,000 บาทต่อเดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาทต่อเดือน)
1.6 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ อัตรากำลังคน 46,181 อัตรา เงินตอบแทน 6,000 บาทต่อเดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาทต่อเดือน)

2.ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบขั้นวิ่ง เดิมจากขั้นละ 200 บาทต่อปี ปรับเพิ่มเป็นขั้นละ 300 บาทต่อปี และในกรณีที่ได้ 2 ขั้นจะปรับจาก 400 บาทต่อปี เป็น 600 บาทต่อปี

2.1 กำนัน แบบขั้นวิ่งใหม่ 29.13 บาทต่อเดือน
2.2 ผู้ใหญ่บ้าน 280.15 บาทต่อเดือน
2.3 แพทย์ประจำตำบล 29.13 บาทต่อเดือน
2.4 สารวัตรกำนัน 58.26 บาทต่อเดือน
2.5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง 618.59 บาทต่อเดือน
2.6 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ 191.19 บาทต่อเดือน