ประกันรายได้ข้าว งวด 24 มาแล้ว!! นัดโอนเข้าบัญชี 29 มี.ค. ได้เท่าไร? เช็กเลย!

ประกันรายได้ข้าวงวด 24 มาแล้ว นัดโอนเข้าบัญชี 29 มี.ค. ได้เท่าไรเช็กเลย

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 โดยสัปดาห์นี้เป็นการประกาศราคางวดที่ 24 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2566 โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิงวดที่ 24 ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 13,591.10 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 408.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,542.40 บาท
ข้าวเปลือกปทุมธานี มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 10,889.72 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 110.28 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 2,757.00 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 9,878.44 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 121.56 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 3,646.80 บาท
ข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 12,218.98 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประกันที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว
ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคมค้าข้าวไทย ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์การซื้อขายข้าวในตลาดช่วงนี้ เน้นไปที่ข้าวขาว เนื่องจากผู้ส่งออกยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของราคา มีขยับขึ้นลงบ้างเล็กน้อย ยกเว้นข้าวเหนียวที่ราคาขยับขึ้นตามความต้องการของตลาด สำหรับสถานการณ์การส่งออก ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า ปริมาณการส่งออกจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 สามารถส่งออกข้าวได้แล้วกว่า 1.8 ล้านตัน เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่เริ่มมีเสถียรภาพ ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมถึงประเทศคู่แข่งที่ยังคงมีนโยบายให้เก็บข้าวไว้บริโภคภายในประเทศ ทำให้การส่งออกของไทยปีนี้คาดว่า จะเป็นไปได้ด้วยดี อาจจะได้ถึง 8 ล้านตัน โดยประมาณ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยต่อไปว่า ในงวดที่ 1-23 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.627 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,861.71 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า 4.641 ล้านครัวเรือน วงเงิน 54,004.91 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้เพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่า ท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569