พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน 2565 รวม 190 ราย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน 2565 รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ รวม 190 ราย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ระบุว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน 2565 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

สำหรับนายทหารที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล รวมทั้งสิ้น 190 ราย แบ่งเป็น ยศพลเอก 24 ราย พลเรือเอก 6 ราย พลอากาศเอก 8 ราย พลโท 45 ราย พลเรือโท 7 ราย พลอากาศโท 7 ราย พลตรี 66 ราย พลเรือตรี 9 ราย พลอากาศตรี 10 ราย พลตรีหญิง 6 ราย พลเรือตรีหญิง 1 ราย และพลอากาศตรีหญิง 1 ราย

(อ่านประกาศฉบับเต็ม)