“ร่างกฎหมายปลดล็อกท้องถิ่น” ร่วง! สภามีมติไม่รับหลักการ ด้วยคะแนน 254 ต่อ 145

“ร่างกฎหมายปลดล็อกท้องถิ่น” ร่วง สภามีมติไม่รับหลักการ วาระ 1 ด้วยคะแนน รับหลักการ 254 ไม่รับหลักการ 145 งดออกเสียง 129 คะแนน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของทั้ง 2 สภา คือ 361 คะแนน “ชวน” สั่งปิดประชุม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7 ธ.ค. 2565) มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวาระเรื่องด่วน ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. หรือ ร่างกฎหมายปลดล็อกท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 เพิ่มมาตรา 251/1 มาตรา 254/2 มาตรา 254/3 มาตรา 254/4 มาตรา 254/5 และมาตรา 254/6) โดยมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 76,591 คน เป็นผู้เสนอ

โดยวันนี้เป็นพิจารณาต่อจากวันพุธที่ 30 พ.ย. 2565 เพื่อลงมติวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ หลังได้มีการอภิปรายได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้ว จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กดออดเรียกตรวจสอบองค์ประชุม พร้อมชี้แจงขั้นตอนขานชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย พร้อมเชิญสมาชิกรัฐสภา 6 คน เป็นผู้ตรวจนับคะแนน ก่อนจะเริ่มลงคะแนนในเวลาประมาณ 09.55 น.

ทั้งนี้ ภายหลังการขานชื่อและลงคะแนนรายบุคคล และกรรมการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้น ผลการลงมติในวาระแรกเป็นดังนี้

รับหลักการ    254 เสียง 
ไม่รับหลักการ 145 เสียง 
งดออกเสียง   129 เสียง 

ที่ประชุมร่วมสองสภามีมติไม่รับหลักการร่างกฎหมายปลดล็อกท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 เหตุคะแนนรับหลักการไม่ถึงกึ่งหนึ่ง 361 เสียง) ภายหลัง นายชวน หลีกภัย ประกาศคะแนนเสร็จสิ้น ได้สั่งปิดประชุมในเวลา 12.11 น.