‘เสน่ห์ล้านนา’ แม่ฮ่องสอนจัดประเพณีถวาย ‘ข้าวมธุปายาส’ วิถีชีวิตชาติพันธุ์ไทใหญ่

21 กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมงานประเพณีถวายข้าวมธุปายาส ณ วัดบ้านหมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรม “ประเพณีต่างซอมต่อหลวง” หรือ “งานประเพณีถวายข้าว มธุปายาส” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ มีอัตลักษณ์อันทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่นเอื้อต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ตลอดถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า “งานประเพณีถวายข้าวมธุปายาส” ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 นี้นับว่าเป็นการจัด กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มี อัตลักษณ์อันทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่นเอื้อต่อการพัฒนาความสามัคคีกลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนต่อไป ขอขอบคุณส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการท้องถิ่น ผู้นําชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนบ้านหมอกจําแป่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ทําให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้ด้วยดี