“โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เริ่มวันนี้!

เปิดเงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน “โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เริ่มวันนี้!

วันที่ 10 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ธอส.) จะเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ระยะที่ 2 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL

สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ เฟส 2 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ธอส.) จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและผ่อนปรนเงื่อนไข ซึ่งเงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังนี้

ขั้นตอนลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลัง

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS, Android และ Huawei
 2. กดลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน
 3. จากจะได้รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GBH Buddy จำนวน 9 ตัว (ตัวอักษร 3 ตัว และตัวเลข 6 ตัว)
 4. นำรหัสไปยื่นกู้สินเชื่อที่สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ประเภท

 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
 2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท)
 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท ต่อราย)
 4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

อัตราดอกเบี้ย

 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรกเท่ากับ 1.99% ต่อปี
 2. อัตราดอกเบี้ยปีที่ 5-7 เท่ากับ MRR -2% ต่อปี
 3. อัตราดอกเบี้ยปีที่ 8 ถึงตลอดอายุสัญญา
 • กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป เท่ากับ MRR -0.75% ต่อปี
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR -1% ต่อปี
 • กรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารอยู่ที่ 6.150% ต่อปี) ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

เอกสารที่ใช้สมัคร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • พนักงานประจำ : ใบรับรองเงินเดือน/หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ : สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ ระยะที่ 2 หรือ “โครงการบ้านล้านหลัง” ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ปรับราคาซื้อขายและวงเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท จาก 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th