25 มหาวิทยาลัยของรัฐ เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน! เรียนข้ามสถาบันได้

25 มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เปิดให้นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ เพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการ

หลังจากที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) วานนี้ (13 ม.ค.65 )โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 25 สถาบันเข้าร่วม 

ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของระบบการอุดมศึกษาไทย ที่เกิดขึ้นโดยความเห็นชอบของอธิการบดีทั้ง 25 สถาบัน ถือเป็นการนำนโยบายของ อว. ในด้านระบบคลังหน่วยกิตและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเพิ่มโอกาสแสวงหาความรู้ตามรายวิชาที่สนใจ และได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย จากมหาวิทยาลัยที่ต่างก็มีของดีและความเป็นเลิศที่แตกต่างกัน ขณะที่มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์จากการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย เป็นการสนธิกำลังกันให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจ 25 สถาบันการศึกษานี้ มีเจตนาที่จะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันและสามารถใช้หน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาได้ รวมทั้งสามารถนำไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิตสะสมได้ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการสังคมแก่นิสิต นักศึกษา

สำหรับสถาบันการศึกษา 25 แห่งที่สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ ประกอบด้วย

 • ม.เกษตรศาสตร์
 • ม.ขอนแก่น
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ม.เชียงใหม่
 • ม.ทักษิณ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ม.ธรรมศาสตร์
 • ม.นเรศวร
 • ม.บูรพา
 • ม.พะเยา
 • ม.มหิดล
 • ม.มหาสารคาม
 • ม.แม่โจ้
 • ม.แม่ฟ้าหลวง
 • ม.รามคำแหง
 • ม.วลัยลักษณ์
 • ม.ศิลปากร
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ม.สงขลานครินทร์
 • ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ม.อุบลราชธานี

โดยนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนข้ามสถาบันและรายวิชาที่เปิดรับลงทะเบียนได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php เพื่อดูข้อมูลของสถาบัน ที่เปิดการเรียนการสอนรายวิชา

จากนั้น เลือกสถาบันที่สนใจ ในการศึกษา หรือเลือกทั้งหมด เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายรายวิชาก่อนก็ได้ ซึ่งหากเลือกสถาบันไหน ก็จะมีรายละเอียดของวิชาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ เปิดสอนข้ามสถาบัน ขึ้นเป็นข้อมูลให้ด้านล่าง หรือจะเลือกสถาบัน พร้อมกับเลือกกลุ่มรายวิชา เพื่อตัดตัวเลือกให้เหลือเฉพาะที่ตัวเองสนใจ

หากสนใจรายวิชาไหน สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตของรายวิชา, จำนวนหน่วยกิต ที่แยกเป็น ทฤษฎี/บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง, สถานที่เรียน, รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ว่าจะเป็นออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน, ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต และเบอร์โทรสำหรับการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชา.